شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور
Menu

هیئت مدیره شرکت امید مشاور

معرفی مدیران شرکت

هوشنگ جهانگيرزاده
مديرعامل
تلفن تماس 09128169081
پست الکترونیک
منصور جهانگيرزاده
رئيس هئيت مديره
تلفن تماس 09125840146
پست الکترونیک
سيامک آذر
نائب رئيس هئيت مديره
تلفن تماس 09122275593
پست الکترونیک