بیمه امید مشاور(بیمه ایران)

اعضای هیئت مدیره

منصور جهانگیرزاده : ریئس هیئت مدیره

هوشنگ جهانگیرزاده : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

پویا جهانگیرزاده : نائب ریئس هیئت مدیره