شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور
Menu

هیئت مدیره شرکت امید مشاور

معرفی مدیران شرکت

هوشنگ جهانگيرزاده خیاوی
مديرعامل
تلفن تماس 09128169081
پست الکترونیک
منصور جهانگيرزاده خیاوی
رئيس هئيت مديره
تلفن تماس 09125840146
پست الکترونیک
پویا جهانگيرزاده خیاوی
نائب رئيس هئيت مديره
تلفن تماس 09128709060
پست الکترونیک