بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

 

بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

 

موضوع بیمه نامه :

عبارت است از بیمه مسؤولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هایی که بیمه گزار این بیمه نامه بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشد تا میزانی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است.