بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

 

 

موضوع بیمه مسئولیت سردفتران :

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال مشتریان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و اهمال بیمه گذار در انجام عملیات ثبت اسناد رسمی خسارت مالی به مشتریان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی ، نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام می نماید .

حادثه موضوع بیمه :

رویدادی است که به مناسبت موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به خسارت مالی به مشتریان گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت خسارت ناشی از آن شناخته شود .

دوره کشف :

مدت زمان پس از اتمام دوره اعتبار بیمه نامه که به بیمه گذار اجازه داده می شود خسارت واقع شده را همانند زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید ، بدین معنی که چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مشخص گردد ، بیمه گر متعهد رسیدگی به خسارت خواهد بود .

استثنائات بیمه مسئولیت سردفتران :

خسارت های معلول عوامل ذیل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

۱-۱- خسارات ناشی از جنگ انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت.

۲-۱- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار، کارکنان و نمایندگان وی.

۳-۱- خسارات ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و محکومیت جزایی و جرایم مربوطه و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار

۴-۱- خسارت جانی و مالی وارده به مشتریان در محدوده مکانی بیمه گذار

۵-۱- خسارت ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار

۶-۱- خسارات و زیانهای مالی یا از دست دادن درآمد بیمه گذار و زیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه و وقفه در کار

۷-۱- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

۸-۱- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی، کارشناسی، تاخیر تادیه، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه به دعاوی مطروحه

۹-۱- هرگونه خسارت کشف شده یا نشده، قبل از شروع اعتبار بیمه نامه.

 

وظایف بیمه گذار :

۱-۱- بیمه گذار موظف به تکمیل فرم پیشنهاد یا ارائه درخواست کتبی جهت صدور بیمه نامه می باشد.

۲-۱- بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه متعلقه طبق شرایطه مورد توافق طرفین در زمان صدور بیمه نامه بوده و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. لذا در صورتی که بیمه گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را با رعایت ماده ۹ فسخ نماید و چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد در صورت هر گونه ادعا یا حادثه میزان آن نسبت به حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع ادعا یا حادثه باید پرداخت می شده ، بررسی و تسویه خواهد شد.

۳-۱- بیمه گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هر نوع ادعا و یا مطالبه مشتریان علیه خود که به این بیمه نامه مربوط می شود اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-۳-۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطورحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی، (رسید پست سفارشی را نزد خود نگه دارد) به اطلاع بیمه گر برساند.

۲-۳-۱- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است. مشخصات زیاندیده نام و نشانی شهود احتمالی مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن اطلاعاتی دارد و همچنین هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۴-۱-بیمه گذار موظف است برای انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

۵-۱- بیمه گذار موظف است حسب مورد، کلیه اصول حرفه ای مرتبط با حوزه فعالیت خود را در زمان اجرای وظایف قانونی خود رعایت نماید.

۶-۱- بیمه گذار موظف است هر گاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در وظایف قانونی خود بوجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود، بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند و در صورتی که تشدید خطر قبل از وقوع خشارت باشد، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه نماید.

۷-۱- بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. و اگر در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد برخلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه نامه باطل خواهد بود . ولو آنکه آن مطلب هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد که در این رابطه علاوه بر استرداد وجوه پرداختی یمه گذار به وی، بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار مطالبه نماید.

۸-۱- قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارات ایجاد شده از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد، در غیر اینصورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارات پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

۹-۱- بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاه قضایی دریافت نموده باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت دو روز کاری برای بیمه گر ارسال نماید در صورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایی که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

۱۰-۱- بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در فرم پیشنهاد توسط بیمه گر صادر شده و هرگونه تغییرات آن در طی الحاقی خواهد بود و چنانچه مفاد اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور بیمه نامه یا الحاقی مراتب تغییر یا اصلاح آن را کتباً از بیمه گر خواستار گردد. در غیر اینصورت مفاد آن ها مورد تایید وی تلقی شده و جزء لاینفک بیمه نامه خواهد بود.

توصیه میشود سردفتران عزیز علاوه بر بیمه نامه فوق برای اینکه در رابطه با حوادث احتمالی پرسنل تحت امر خود در حاشیه امنیت کامل قرار بگیرند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان را نیز تهیه نمایند.

 

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم پیشنهاد را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .