بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها

 

 

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بدین معنی که اگر در حین انجام وظیفه در محدوده جغرافیایی مشخص شده خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت و در صورت لزوم بر اساس رای دادگاه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

شروط بیمه نامه :

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حتی کارکنان بیمه گزار که در اثر به کار گیری اسلحه از طرف نگهبانان مسلح بیمه گزار دچار خسارت های جانی و مالی شوند از لحاظ این بیمه نامه ثالث تلقی شده و خسارت ایجاد شده طبق شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد .

 

الزام قانونی :

تبصره ۳ ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها:
بانک ها و موسساتی که از مقررات این قانون استفاده می نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی ، آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند .

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل تا کارشناسان امید مشاور با شما تماس بگیرند .