بیمه مسئولیت مدیران اردوها

 

 

موضوع بیمه مسئولیت مدیران اردوها :

مسئولیت مدنی مدیران اردو در قبال شرکت کنندگان در اردو ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به بیمه شدگان وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد . به عبارت دیگر چنانچه در طول مدت اردو حوادثی رخ دهد که منجر به فوت یا نقص عضو شرکت کنندگان در اردو شود و بر اساس نظر مراجع قضایی مدیراردو مقصر و مسئول حادثه شناخته شود این بیمه نامه با حمایت از بیمه گذار خسارت های وارده که شامل دیه فوت و دیه نقص عضو و در مواردی هزینه پزشکی است را پرداخت میکند .

 

حق بیمه بیمه مسئولیت مدیران اردوها :

حق بیمه بیمه مسئولیت مدیران اردوها با توجه به تعداد نفرات شرکت کننده در اردوها و تعداد روزهای اردو و همچنین مقدار تعهدات بیمه نامه و موضوع اردو تعیین میشود . به مثال زیر توجه کنید

مدت زمان اردو : ۲ روز

تعداد شرکت کنندگان در اردو : ۳۰ نفر

هزینه پزشکی هر نفر تا سقف : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیه فوت هر نفر تا سقف : ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حداکثر دیه در طول مدت بیمه تا سقف : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه کل برای اردو با موضوع آموزش علمی : ۵۴۷/۰۰۰ ریال

حق بیمه کل برای اردو با موضوع آموزشی ، تفریحی و رزمی : ۳/۲۷۰/۰۰۰ ریال

حق بیمه کل برای اردو با موضوع ورزشی و رزمی : ۵/۴۴۶/۰۰۰ ریال

لازم به ذکر است ارائه اسامی افراد شرکت کننده در اردو به شرکت بیمه جهت صدور بیمه نامه الزامیست

 

خرید بیمه نامه :

جهت خرید بیمه نامه لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امید مشاور در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .