بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان بیمه ایران

 

 

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

به طور کلی افراد بر اساس میزان درآمد یا دخل خود مقدار هزینه ها یا خرج زندگی را تنظیم میکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بین دخل و خرج زندگی شده و پیامدهای ناگواری را به همراه دارد.بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان ریسک از دست رفتن درآمد را پوشش میدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پیراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بیماری میشود.

 

موضوع بیمه نامه :

جبران درآمد مورد انتظار بیمه گذار به دلیل عدم فعالیت حرفه ای ، ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکی و پیراپزشکی و همچنین توقیف یا تعلیق پروانه فعالیت ناشی از اتهامات غیر واقع که منجر به تبرئه وی در مراجع ذیصلاح قانونی گردد، بیمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام می نماید.

 

خطرات تحت پوشش :

۱- قطع درآمد مورد انتظار ناشی از حوادث و یا هرگونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار گردد.
۲- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشی از تحقق بیماری های زیر که باعث عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار گردد:

ایدز
هپاتیت
سکته قلبی
سکته مغزی
پیوند اعضا
بیماری ام اس
بیماری های عفونی
(بیمه نامه در سال اول دارای دوره انتظار ۳ ماهه برای بیماری ها بوده و در صورت تمدید متوالی در سال های بعد این دوره انتظار حذف می گردد.)
۳- قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقیف موقت یا تعلیق پروانه فعالیت حرفه بیمه گذار به علت اتهامات غیر واقع که منجر به تبرئه وی می گردد.

 

شرایط سنی افراد بیمه شده :
خطرات تحت پوشش این بیمه نامه صرفاً برای افرادی صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بیمه نامه حداکثر ۶۰ سال تمام بوده باشد و در صورتیکه سن افراد بیش از ۶۰ سال تا حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان صدور بیمه نامه باشد ، تعهد بیمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقیف یا تعلیق پروانه فعالیت بوده و بیماری تحت پوشش نمی باشد.

 

مدت بیمه نامه :
مدت بیمه نامه یک سال است اما حداکثر تعهد بیمه گر برای سال های مورد انتظار در زمان صدور بیمه نامه می تواند تا ۱۰ سال تعیین گردد ولی در هرصورت نباید از سن ۷۰ سال بیمه گذار تجاوز نماید ، به عبارتی تعهدات بیمه گر برای سال های مورد انتظار بایستی به نحوی باشد که از سن ۷۰ سال بیمه گذار تجاوز ننماید به طور مثال ، شخصی که ۶۴ سال سن داشته باشد سال های درآمد مورد انتظار وی جهت پوشش بیمه ای بیمه نامه حد اکثر از ۶ سال بیشتر نخواهد بود.

 

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

 

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

۱- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
۲- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
۳- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه
۵- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است
۶-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار
۷-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی
۸-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
۹-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر
۱۰-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد
۱۱- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه
۱۲- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد