بیمه سی ام آر CMR

 

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

 

موضوع بیمه CMR :

پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در مقابل صاحبان کالا طبق مقررات کنوانسیون سی ام آر در رابطه با راهنامه های حمل و نقل بین المللی کالا که از طریق جاده توسط این شرکت ها صادر میشود . مبنای این بیمه نامه کنوانسیون حمل و نقل کالا از طریق جاده (CMR ) مصوب ۱۹/۰۵/۱۹۵۶ در ژنو مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن به تاریخ ۰۵/۰۷/۱۹۸۷ مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که ناظر بر روابط بین حمل کننده کالاو فرستنده و گیرنده کالا میباشد و همچنین مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۶ میباشد .

خسارت وارده به کالای موضوع بیمه بر مبنای ماده ۲۳ کنواسیون CMR بر اساس ارزش CIF کالا بعلاوه سود و حقوق گمرکی و یا به ماخذ هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده معادل حداکثر ۸.۳۳ SDR هر کدام که کمتر باشد تعیین میگردد .همچنین در صورتیکه صاحب کالا اقدام به اظهار ارزش کالای موضوع حمل نماید ، ماخذ محاسبه خسارت وارده بر اساس ارزش اظهار شده و یا ارزش (CIF(Cost, Insurance and Freight و سود و حقوق گمرکی هر کدام که کمتر باشد خواهد بود .

 

حق بیمه CMR:

مبنای محاسبه حق بیمه در این قرارداد بر مبنای درصدی از کرایه حمل میباشد .

نکته ۱ :در مورد راهنامه های حمل کالا باارزش اظهار شده ، متقاضی می بایست قبل از بارگیری مراتب را به بیمه گر اعلام و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید

نکته ۲ :در مواردی که برای برگشت کانتینر خالی راهنامه صادر گردد تخفیف ویژه ای توسط بیمه گردر نظر گرفته می شود چون کانتینر فاقد کالااست ودر صورت بروز حادثه ، خسارت زیادی به خود کانتینر وارد نمی شود.

نکته ۳ : معمولا برای محمولات مصالح ساختمانی در صورتیکه بصورت فله باشند تخفیف در نظر گرفته می شود

نکته ۴ :هر گاه برای محموله یک وسیله نقلیه چند راهنامه صادر گردد (گروپاژ) حق بیمه برای هر راهنامه محاسبه نمی گردد اگر برای یک مقصد باشد حق بیمه معادل یک کامیون دربست با توجه به حجم کل ناخالص کالا واگر برای مقاصد مختلف باشد بر اساس دورترین مقصد وبا حجم کل کامیون خواهد بود

نکته ۵ :برای محصولاتی که نیاز به دمای خاص داشته باشند اضافه نرخ محاسبه وتعیین می گردد .

نکته ۶ :هزینه نجات وجلوگیری از توسعه خسارت در تعهد بیمه گر می باشد

 

استثنائات بیمه سی ام آر:

خسارت و هزینه های مربوط به محمولاتی که تحت شمول کنوانسیون سی ام آر و مقاوله نامه مربوط قرار ندارد
خسارت و هزینه های مربوط به مواردی که طبق کنوانسیون سی ام آر بیمه گذار نسبت به آن از مسئولیت مبری است
خسارت ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار
خسارت ناشی از انرژِی هسته ای و رادیو اکتیو
خسارت ناشی از جنگ ، شورش ،بلوا، اعتصاب ،خرابکاری ، ظبط ویا مصادره کالا
خسارات وارده به فلزات گرانبها،سنگ های قیمتی ،پول و اسکناس ،آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها مگر در صورتیکه قبل از حمل موافقت بیمه گر جلب شده باشد
سرقت محموله کامیون با راننده خارجی