مدیر عامل : آقای هوشنگ جهانگیرزاده خیاوی

رئیس هیئت مدیره : آقای منصور جهانگیرزاده خیاوی

نایب رئیس هیئت مدیره : آقای پویا جهانگیرزاده خیاوی