۱۴۰۰/۱۱/۲۳

اصولا علم وآگاهی بیمه گذاردر مورد پوشش های بیمه ای وشرایط بیمه نامه های مختلف غیر از آنکه اهرم بسیار مفیدی برای وی به شمار می رود ،بازوی توانایی در شناساندن وارایه خدمات بهتر توسط بیمه گران است.باید در نظر داشت به همان نسبت که بیمه گذار بهتر وبیشتر از شرایط ومقررات بیمه آگاه باشد ،
می تواند در انتخاب بیمه نامه وپوشش  مناسب بادست بازتری عمل کند که ازاین طریق به فراگیر شدن وارتقاء فرهنگ بیمه در جامعه کمک می کند .

یکی از رشته هایی که اطلاعات بیمه گذار در انتخاب پوشش وشرایط مناسب در آن حائز اهمیت بسیار است بیمه آتش سوزی است  بنابراین ابتدا تعریف بیمه آتش سوزی واصول حاکم بربیمه های آتش سوزی ، انواع بیمه نامه های آتش سوزی ،موارد تحت پوشش وسپس خطرات واستثنائات این بیمه نامه بصورت خلاصه بیان می گردد.

تعریف بیمه آتش سوزی :

قراردادبیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه گذار از یک سو وبیمه گر از سوی دیگر که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال در یافت حق بیمه  خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده )رادر صورت وقوع خطرات بیمه شده که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه )وبرای دوره زمانی معین جبران نماید.در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار ویاذینفع مندرج در بیمه نامه می باشد.

اصولا در صدور بیمه نامه آتش سوزی باید سه اصل حسن نیت ،اصل نفع بیمه پذیرواصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه براصول صحیح ودرستی استوارباشد،زیرا بیمه گذارموظف است کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی رابراساس حسن نیت وبادقت پاسخ دهد ودرعوض بیمه گر موظف است که درصورت بروز حریق وایجاد خسارت ،حداکثر خسارت مالی حادث شده راباتوجه به شرایط بیمه نامه ومشروط به اینکه از سرمایه بیمه نامه تجاوز نکند در وجه بیمه گذار پرداخت نماید.

شرایط حاکم بر قرارداد بیمه آتش سوزی

دربیمه آتش سوزی علاوه برحاکم بودن قانون بیمه شرایط عمومی واختصاصی وخاص بیمه نامه نیز برروابط بیمه گر وبیمه گذار حاکم می باشد.

شرایط عمومی بیمه نامه

مجموعه شرایطی است که درباره  مسائل عام  وکلیات قرارداد در چارچوب قوانین ومقررات بیمه ای تنظیم وبرروابط بین بیمه گر وبیمه گذار حاکم می باشد که این شرایط مصوب شوارای عالی بیمه بوده و به صورت چاپی در ظهر بیمه نامه آتش سوزی آورده می شود.

شرایط خصوصی بیمه نامه

مجموعه شرایطی است که توافق های بین بیمه گر وبیمه گذار در آن قید می شود که به صورت تایپ شده در بخش توضیحات بیمه نامه آورده وبه امضاءبیمه گر می رسد .این شرایط تا آنجائیکه مغایر با قوانین الزام آور نباشد می تواند ناقض شرایط عمومی بیمه نامه قرارگیرد وبه عبارتی می توان گفت شرایط خصوصی بیمه نامه برشرایط عمومی بیمه نامه مقدم است .

شرایط خاص بیمه نامه

مجموعه شرایط وتوافقهایی است که بین بیمه گر وبیمه گذار به صورت اختصاصی وتنها مختص یک مورد بیمه خاص صورت می گیردواین توافقها عمومیت نداشته وقابل تسری به کلیه موارد بیمه ای نمی باشد.

براساس تفاوت در تعریف بعضی بخش های مورد نیاز در قراردادبیمه آتش سوزی ،می توان این نوع بیمه رابه ۳شاخه زیر تفکیک کرد :

۱-     آتش سوزی اماکن مسکونی:

در این نوع بیمه نامه ،منازل مسکونی تحت پوشش قرارمی گیرد .موارد تحت پوشش شامل ساختمان،مشاعات ،تاسیسات واثاثیه منزل می باشد

۲-     آتش سوزی اماکن اداری –تجاری (غیر صنعتی):

این نوع بیمه نامه شامل تمام ریسک های تجاری فروشگاهها،کارگاهها،تعمیرگاهها،مراکز ورزشی ،تفریحی و…. می باشد.

۳-     آتش سوزی اماکن صنعتی:

در این نوع بیمه نامه ،تمامی ریسک های صنعتی در کارخانجات وسایرمراکز تحت پوشش قرار
می گیرد،دارائی هاواموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها،ماشین آلات ،تاسیسات ،موجودی موارد اولیه وموادساخته شده ،ابزارآلات وتجهیزات ،اثاثیه ثابت ولوازم اداری و….می باشد

در تقسیم بندی دیگری بیمه نامه های آتش سوزی را می توان به صورت دیل تقسیم نمود :

بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ با سرمایه‌ ثابت

–         با این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌گر خسارات‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ را تا حداکثرسرمایه‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ زیان‌ وارد شده‌ جبران‌ می‌کند. اصولا خسارات‌ پرداختنی‌نمی‌توانداز مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هریک‌از اقلام‌بیمه‌شده‌ بلافاصله‌قبل‌ و بعداز بروز خسارت‌ و یا در صورت‌وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ کلی‌، از مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ هریک‌ از اقلام‌ خسارت‌ دیده‌ بیشتر باشد. بیمه‌گذاردر زمان‌ اخذ پوشش‌ بیمه‌ای‌ باید دقت‌ کند که‌ اموال‌ خود را به‌ قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ کند، در غیر این‌صورت‌ براساس‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ بیمه‌ در صورتی‌ که‌ مالی‌ به‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ خود بیمه‌ شده‌ باشد،بیمه‌گرفقط به‌تناسب‌ مبلغی‌که‌ بیمه‌کرده‌ به‌قیمت‌واقعی‌ مال‌مسئول‌ جبران‌خسارت‌ بیمه‌گذار خواهد بود.

بیمه‌نامه‌ آتش‌سوزی‌ با شرایط جایگزینی‌ و بازسازی

کاربرد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ در زمانی‌ توصیه‌ می‌شود که‌ ارزش‌ واحدهای‌ صنعتی‌ و تجاری‌ و یا صنفی‌ به‌دلیل‌ اعمال‌ ضریب‌ استهلاک‌ یا مستهلک‌ شده‌ و یا به‌ میزان  ۵۰% و یا بیشتر کاهش‌ یافته‌است‌ درصورتی‌که‌جایگزینی‌ و یا بازسازی‌همین‌واحدهای‌ مستهلک‌شده‌ به‌دلیل‌ شرایط خاص‌ اقتصادی‌ جامعه‌ به‌ چندین‌برابر افزایش‌ یافته‌ است‌. درصورت‌ وجود چنین‌ شرایطی‌، بیمه‌گر توافق‌ می‌کند که‌ بیمه‌گذار کلیه‌تأسیسات‌ و دارایی‌های‌ خودرا مجدداًً و به‌ ارزش‌ روز ارزیابی‌ کند و آنها را با قیمتهای‌ جدید تحت‌پوشش‌ درآورد. دراین‌حالت‌ چنانچه‌ اموال‌ موردبیمه‌ به‌علت‌بروز یکی‌ازخطرات‌ مشمول‌بیمه‌ تلف‌شده‌و یا خسارت‌ببیند، بیمه‌گر نسبت‌به‌ تعمیر و بازسازی‌ ساختمان‌ آسیب‌دیده‌ و چنانچه‌ ماشین‌آلات‌ واحدصنعتی‌ باشد، نسبت‌ به‌ جایگزینی‌آن‌ اقدام‌لازم‌ را انجام‌ خواهدداد. یکی‌ از جنبه‌های‌ مهم‌ و حیاتی‌بیمه‌نامه‌ که‌ نمونه‌ بارز ارائه‌ خدمات‌ قابل‌ قبول‌ شرکت‌ بیمه‌ است‌، در انجام‌ عمل‌ بازسازی‌ و جایگزینی‌در اسرع‌ وقت‌ و در واقع‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ و قابل‌ قبول‌ است‌.

بیمه نامه آتش سوزی باشرایط اظهارنامه ای:

معمولا شرکتهای‌ بیمه‌، در زمان‌ صدور بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌، سرمایه‌معینی‌ را برای‌ ماشین‌آلات‌ و یا مواد اولیه‌ و یا در جریان‌ ساخت‌ به‌ عنوان‌ حداکثر سرمایه‌ برای‌ پرداخت‌خسارت‌ در بیمه‌نامه‌ قید می‌کنند. این‌ حداکثر سرمایه‌ معمولا از طرف‌ بیمه‌گذار تعیین‌ می‌شود. امروزه‌باتوجه‌ به‌ پیچیدگی‌ واحدهای‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و حجم‌ مبادلات‌ و کالایی‌ که‌ هر روز به‌ انبارها وارد و یا ازآن‌ خارج‌ می‌شود و درنظر گرفتن‌ تورم‌ و افزایش‌ قیمتها در مدت‌ کوتاه‌ باعث‌ شده‌ که‌ صاحبان‌ صنعت‌ وتولید کنندگان‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ مورد نیاز خود را به‌ نحوی‌ دریافت‌ کنند که‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ حریق‌،سرمایه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ ارزش‌ روز بوده‌ و در زمان‌ وجود نوسانات‌ شدید در قیمت‌ و یا درمیزان‌ موجودی‌، نیاز به‌ افزایش‌ و یا کاهش‌ آن‌ از طریق‌ صدورالحاقیه‌ نباشد.

از ویژگیهای‌ خوب‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ آن‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌های‌ اظهارنامه‌ای‌، سقف‌حداکثری‌ برای‌ تعهد بیمه‌گر در مورد جبران‌ خسارت‌ معین‌ می‌شود و بیمه‌گذار هم‌ براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ و مدت‌ تعیین‌ شده‌ در آن‌ برای‌ اعلام‌ موجودی‌ خود در طول‌ مدت‌ اعتبار بیمه‌نامه‌ اقدامات‌ لازم‌را انجام‌ می‌دهد. براساس‌ توافق‌ انجام‌ شده‌، اعلام‌ میزان‌ موجودی‌ می‌تواند ماهانه‌، سه‌ ماهه‌ و یا کمتر وبیشتر باشد، اما باید اضافه‌ کرد، که‌ هرچه‌ فاصله‌ مدت‌ اعلام‌ موجودی‌ کمتر باشد، در زمان‌ بروز خسارت‌رقم‌ واقعی‌تر و صحیح‌تر محاسبه‌ خواهد شد، اما در صورتی‌ که‌ بیمه‌گذار براساس‌ شرایط قرارداد عمل‌نکرده‌، موجودی‌ خود را بموقع‌ اعلام‌ نکند، در صورت‌ بروز خسارت‌، حداکثر مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ مأخذ ومبنای‌ محاسبه‌ خسارت‌ قرار خواهد گرفت‌ و بیمه‌گر ضمن‌ انجام‌ حسابرسی‌ دفترها، اسناد و مدارک‌معتبر بیمه‌گذار، نسبت‌ به‌ تعیین‌ موجودی‌ و تسویه‌ خسارت‌ اقدام‌ خواهد کرد. محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ این‌گونه‌ بیمه‌نامه‌ها به‌ صورت‌ موقت‌ است‌ و به‌ مأخذ حداکثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ دریافت‌ می‌شود.اما ممکن‌ است‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ از سوی‌ بیمه‌گذار کمتر از سقف‌ سرمایه‌ بیمه‌نامه‌ باشد که‌ در این‌صورت‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌کنند که‌ ۷۵% حق‌ بیمه‌ سقف‌ قرارداد پرداخت‌ شود و حق‌ بیمه‌قطعی‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ بیمه‌نامه‌ و بررسی‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ محاسبه‌ گردد. اما به‌ هر حال‌ حق‌ بیمه‌قطعی‌ در هیچ‌ زمان‌ کمتراز ۵۰% حق‌ بیمه‌ اصلی‌ بیمه‌نامه‌ نخواهد بود.به‌ هر حال‌ در زمان‌ صدور بیمه‌نامه‌های‌ اظهارنامه‌ای‌ باید دقت‌ کرد که‌ اظهارنامه‌های‌ ارسالی‌ بدقت‌مورد رسیدگی‌ قرار گیرد و ارسال‌ آنها هم‌ بموقع‌ صورت‌ پذیرفته‌ و مبلغ‌ اظهارنامه‌ نیز از حداکثر سقف‌بیمه‌نامه‌ بیشتر نباشد، زیرا حداکثر تعهد بیمه‌گر همان‌ سقف‌ بیمه‌نامه‌ است‌ و چنانچه‌ بیمه‌گذار موجودی‌بیشتری‌ در انبار دارد حتماًً باید طی‌ الحاقیه‌ای‌ سقف‌ بیمه‌نامه‌ را افزایش‌ دهد.

بیمه نامه باشرایط فرست لاس:

در شرایطی از بیمه ( first loss ) فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذّار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطرهای بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است(مثل انبارهای عمومی ) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاً در برخی از رشته ها تمام اموال درمعرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده براثرتحقق خطربیمه شده است بیمه می کنددر زمینه بیمه نامه های فرست لاس به ۳ نکته بشرح ذیل باید توجه شود

۱-  حداکثرتعهد بیمه گر در هرحادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس ) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند

۲-  حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گذار موظف است که باز هم ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند

۳- بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید .

به طور کلی در این نوع بیمه توجه به مسایلی از قبیل تعیین دقیق ارزش هابه تفکیک ودر حد امکان ارائه اطلاعات صحیح در باره مورد بیمه ،تعیین حدود وثغور قسمت های مشترک وذکر مصالح مورد استفاده ،ارائه اطلاعات کافی در موردوسایل ولوازم وانتخاب خطرات اضافی مناسب به فراخور مورد بیمه قابل توجه است .در اینجا نقش اطلاع وآگاهی بیمه گذار کاملا ملموس است ومی توان بیمه گذاران رادر آشناساختن به  شرایط ومقررات بیمه راهنمایی کرد.به طور مثال برای منزل مسکونی  که به صورت آپارتمانی در طبقه سوم یک ساختمان قراردارد ،پوشش خطر سیل لزومی ندارد ویادر مناطقی که اصولا باتوجه به سابقه جغرافیایی هیچ گاه در آنجا وزش باد وطوفان وجود نداشته ارئه پوشش طوفان صحیح نمی باشد .

خطرات تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نیز به دوبخش:

الف )خطرات اصلی

ب)خطرات تبعی (اضافی )قابل تقسیم است

الف )خطرات اصلی

باخرید بیمه نامه آتش سوزی ،خود بخود سه خطر آتش سوزی ،انفجار وصاعقه تحت پوشش قرار
می گیرد که از یکدیگر قابل تفکیک نبوده وتعریف هر یک از آنها باتوجه به شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی (آئین نامه شماره ۲۱ مصوب شواری عالی بیمه )به شرح ذیل می باشد:

۱-     آتش :مقصود از آتش عبارت است از ترکیب هرماده بااکسیژن به شرط آنکه باشعله همراه باشد

۲-     صاعقه: صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دوابر یابین ابروزمین که براثر القاء دوبار مخالف بوجود آید.

۳-     انفجار: هرنوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط یابخار راانفجار گویند.

ب) خطرات تبعی (اضافی):

خطرات اضافی (تبعی)آن دسته از خطراتی هستندکه به طور مجزا وبدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند بلکه مورد بیمه باید در مقابل آتش سوزی بیمه شود تابتوان به تبع آن خسارات وارده به مورد بیمه ناشی از خطرات اضافی راتحت پوشش قرارداد.

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از :

۱-     زلزله وآتشفشان: خسارت مستقیم وارد به ساختمانهااعم از مسکونی ،صنعتی وغیر صنعتی وهمچنین اثاثیه ولوازم موجود در آنها قابل جبران است

۲-     سیل :خسارت وارده به مورد بیمه در اثر طغیان رودخانه هاویاجریان هایز آب خارج از مسیر طبیعی خود به علت ریزش باران بوجود آید تحت پوشش است در این بخش بعضی از خسارات مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش ونشست ،خسارات وارد به حسارهاوخسارات ناشی از جزرومد

۳-     طوفان:در بیمه طوفان خسارتهای ناشی از طوفان ،تند باد وگرد باد تحت پوشش قرار می گیرد.

۴-     ضایعات ناشی از برف وباران:خسارات وارده در اثر نشت آب از سقف وبام ساختمانهاتحت پوشش است

۵-     ترکیدگی لوله آب:خسارات ناشی از ترکیدن لوله های آب قابل پرداخت است در این بخش خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نیست

۶-     دزدی باشکست حرز:بیمه گر خسارات ناشی از فقدان یاخرابی اموال بیمه شده راکه در نتیجه دزدی باشکست حرز روی دهد حداکثر تامبلغ بیمه شده جبران می نماید

سرقت یادزدی به مواردذیل اطلاق می شود:

–         بالارفتن ازدیوارمحل استقرار اموال بیمه شده یاشکستن درب ویاخراب کردن دیوارونظایر آن

–         باز کردن درب به وسیله کلید تقلبیوسایر آلات وادواتی که عادتا برای بازکردن قفل بکار نمی رود

–         ورود به محل باارعاب وتهدید بیمه گذار ویاسایر اعضای خانواده ویاخدمتگزار وی

۷-     سقوط هواپیماوهلی کوپتر:خسارات ناشی از سقوط هواپیما وقطعات آن وهمچنین چرخ بال وقطعات آن برروی مورد بیمه بنحویکه موجب بروز خسارت گردد وحداکثر تا سقف بیمه نامه قابل جبران می باشد خسارتهای وارده ناشس از امواج صوتی با شکست دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی یا هواپیماهایی که مافوق صوت پرواز می کنند از شمول تعهدات این پوشش خارج بوده وجزء استثنائات بیمه نامه می باشد..

۸-     انفجار ظروف تحت فشار صنعتی:برای کمپرسورها ودیگ های بخار کاربرد دارد

۹-     اعتصاب شورش وبلوا :دامنه پوشش این خطر عبارتست از خسارات وارده مستقیم به اموال تحت پوشش بیمه نامه که ناشی از شورش ،آشوب وبلوا بوده ومعمولا می توان گفت  که زمانی لفظ شورش وآشوب را اطلاق نمود که تعداد تجمع کنندگان بیش از سه نفر بوده وبا داشتن هدف مشخص جهت نیل به هدف با استفاده از زور وقوه قهریه علیه کسانی که باهدف مخالف هستند به مبارزه برخواسته واقدام به تخریب اماکن وغیره نمایند

خسارتهای وارده ناشی از توقیف اموال تحت پوشش وضبط آن توسط دولت وسایر ارگانهای دولتی وانتظامی وخسارت وزیان ناشی از تعطیلی کار تحت پوشش این بیمه نیست .

۱۰-شکست شیشه:خسارت وارده به شیشه های اموال بیمه شده که ناشی از شکسته شدن باشد جبران می گردد.خسارت هایی نظیر لب پریدگی شیشه ،خط وخراش روی شیشه وترکهای جزئی تحت پوشش نمی باشد.همچنین خسارتهای وارده به اشیاءهمجوار در اثر شکسته شدن شیشه ویترین ودرب جزءاستثنائات این بیمه می باشد.

ج)استثنائات بیمه نامه:

۱- خسارت وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوارنشده و هر گونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع‌آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی.

۲- خسارت ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل:

۱-۲- جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

۲-۲- انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت.

۳-۲- فعل و انفعالات هسته‌ای.

۴-     زیان حاصل از وقفه در کار و تولید

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =